Arbeidskontrakter

Arbeidsmiljøloven krever at det inngås skriftlig arbeidsavtale mellom virksomheten og den ansatte. Videre forutsetter loven at arbeidskontrakten regulerer visse forhold av betydning for arbeidsforholdet.

Advokatbistand til å tolke eller utarbeide arbeidskontrakter

Arbeidsmiljøloven forutsetter som nevnt at en rekke punkter er regulert i arbeidsavtalen. Avtalen skal bl.a. regulere hvor arbeidet skal finne sted, tittel/arbeidsbeskrivelse, starttidspunkt for arbeidsforholdet, evt. prøvetidsbestemmelser, lønn, oppsigelsesfrister, ferie og feriepenger og arbeidstid mv.

Det kan lett oppstå uenigheter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hva gjelder innholdet i arbeidsavtalen. Dette vil særlig komme på spissen ved en eventuell avslutning av arbeidsforholdet.

Arbeidsmarkedet er og i rask utvikling. Stadig flere henter arbeidskraft fra utlandet. Bedriften må da ta stilling til om disse skal ansettes eller innleies som oppdragstagere. Man bør søke råd i denne forbindelse og få en vurdering av hvordan de offentlige kostnadene påvirker de forskjellige tilknytningsformer.

Trenger dine ansatte oppholds- og arbeidstillatelse, og hvordan er reglene om sykepenger, skatt og trygdeavgift?

Ansettelse og oppsigelse har en formell side, der det er viktig å følge reglene. Følger man ikke reglene, risikerer man å måtte betale store beløp til arbeidstagerne.

Hos www.advokat.no får du oversikt over de juridiske forpliktelsene som følger av å ha ansatte i bedriften.